Skip to content

国学

孟子 – 告子上

(迁移自:MSN Spaces-个人日记 – 2005-4-26 23:37)

告子上

告子曰:“性犹杞柳也,义犹杯锩也。以人性为仁义,犹以杞柳为杯锩。”孟子曰:“人能顺杞柳之性而以为杯锩乎?将戕贼杞柳而后以为杯锩也?将戕贼杞柳而以为杯锩,则亦将戕贼[……]

继续阅读

孟子 – 梁惠王上

(迁移自:MSN Spaces-个人日记 – 2005-4-26 23:34)

梁惠王上

孟子见梁惠王,王曰:“叟,不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”孟子对曰:“王,何必曰利,亦有仁义而已矣。王曰何以利吾国,大夫曰何以利吾家,士庶人曰何以利吾身,上下[……]

继续阅读

孟子 – 梁惠王下

(迁移自:MSN Spaces-个人日记 – 2005-4-26 23:36)

梁惠王下

庄暴见孟子曰:“暴见于王,王语暴以好乐,暴未有以对也。曰好乐何如?”孟子曰:“王之好乐甚,则齐国其庶几乎!”他日见于王曰:“王尝语庄子以好乐,有诸?”王变乎色曰[……]

继续阅读

孟子 – 告子下

(迁移自:MSN Spaces-个人日记 – 2005-4-26 23:38)

告子下

任人有问屋庐子曰:“礼与食孰重?”曰:“礼重。”“色与礼孰重?”曰:“礼重。”曰:“以礼食,则饥而死。不以礼食,则得食。必以礼乎?亲迎,则不得妻。不亲迎,则得妻。[……]

继续阅读